Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SHE Art Gallery 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SHE ART GALLERY
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 65330994

Artikel 1. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop, opdrachten, tentoonstellingen en evenementen waaronder tevens cursussen en workshops van SHE Art Gallery. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.sheartgallery.com, worden bij iedere offerte, samenwerkingsovereenkomst / consignatieopdracht meegezonden en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;
2. Gezien de specifieke werkzaamheden en rechten worden algemene voorwaarden, zoals de algemene voorwaarden van de wederpartij als consignatiegever / kunstenaar, door SHE Art Gallery niet geaccepteerd;
3. De wederpartij zal zich ter zake van een aankoop nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij/zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan SHE Art Gallery ter kennis heeft gebracht en SHE Art Gallery alsdan onder deze voorwaarde de order schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. OPTIE
1. Een optie is vrijblijvend en heeft een maximale geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Een kunstwerk waarop een optie rust kan door SHE Art Gallery niet aan derden worden verkocht zonder eerst overleg met de optienemer;
3. In prijsbladen, offertes en andere documenten vermelde prijzen, afmetingen, kleuren, specificaties, historie, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden SHE Art Gallery niet;

Artikel 3. AANKOOP KUNST
1. Indien – nadat de opdracht tot levering van het kunstwerk is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de aankoop zijn opgenomen, dan worden deze extra kosten/uren – naast het afgesproken aankoopbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd komt door de wijziging te vervallen;
2. Bij aankoop betaalt de wederpartij 25 % van de aankoopprijs en het restant bij afname;

Artikel 4. VERGOEDING
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die SHE Art Gallery in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen, inclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan of omdat SHE Art Gallery hogere kosten zal maken, is SHE Art Gallery gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
3. De aankoop wordt afgenomen binnen een maand na afloop van de expositie (of eerder), tenzij anders overeengekomen;

Artikel 5. FACTUUR EN BETALING
1. Bij aankoop van een kunstwerk tijdens een expositie dient de wederpartij 25 % aan te betalen. Het restant wordt voldaan bij afname kunstwerk;
2. Overige facturen worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, mits anders is overeengekomen;
3. De kosten voor een vergadering op locatie bij SHE Art Gallery dienen vooraf te zijn voldaan;
4. SHE Art Gallery is na het verstrijken van de betalingstermijn bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
5. Alle door SHE Art Gallery gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;
6. In geval van een gezamenlijke aankoop is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
7. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is SHE Art Gallery met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd de levering op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen;

Artikel 6. ANNULERING
In geval van annulering door wederpartij voor levering van het aangekochte kunstwerk of reservering van een (vergader)ruimte zijn alle door SHE Art Gallery gemaakte kosten en gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 25 % van de hoofdsom, te vermeerderen met eventuele door SHE Art Gallery geleden schade.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
1. De in de overeenkomst genoemde leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van de genoemde leveringstermijn moet de wederpartij SHE Art Gallery
schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
2. De overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende
welke:
– er sprake is van vertraging van enige de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit SHE Art Gallery kan worden toegerekend;
– de wederpartij in één of meer verplichtingen jegens SHE Art Gallery tekortschiet ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– de wederpartij SHE Art Gallery niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen en/of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 8. LEVERING IN CONSIGNATIE
1. Zowel SHE Art Gallery als de wederpartij is verplicht een kunstwerk wat in consignatie wordt geleverd binnen 48 uur te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat SHE Art Gallery het kunstwerk in goede staat heeft ontvangen. Mocht het kunstwerk tijdens de consignatie periode beschadigen, dan
wordt de wederpartij hiervan onverwijld (tijdens de consignatie periode) op de hoogte gebracht;
2. SHE Art Gallery is gehouden de consignatie zaken uitsluitend te gebruiken waarvoor deze bestemd zijn en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken;
3. De wederpartij is verplicht de consignatie goederen te verzekeren tegen beschadigingen en diefstal;
4. De kunstwerken die aan SHE Art Gallery in consignatie worden geleverd dienen te zijn verzekerd;

Artikel 9. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. SHE Art Gallery zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende kennis van zaken;
2. SHE Art Gallery mag zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan of laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij SHE Art Gallery;
3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SHE Art Gallery aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SHE Art Gallery worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SHE Art Gallery zijn verstrekt, heeft SHE Art Gallery het recht de overeenkomst te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
4. Transport is voor rekening van de wederpartij;

Artikel 10 WORKSHOPS / BETAALDE EVENEMENTEN
1. Afwezigheid van een kandidaat tijdens een workshop of evenement ontheft wederpartij niet van haar betalingsverplichting. Verzuim, ziekte of verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst;
2. Wanneer door SHE Art Gallery een workshop wordt verzorgd en een kandidaat verhinderd is om deel te nemen aan een workshop, is vervanging door een andere kandidaat mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een 1 week voor workshop wordt aangemeld bij SHE Art Gallery. Voor deze vervanging is de wederpartij geen extra kosten verschuldigd;
3. Een verhinderde kandidaat kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde workshop op een andere datum;

Artikel 11. GARANTIE / RECLAMEREN
1. SHE Art Gallery garandeert dat alle geleverde kunstwerken conform de overeengekomen specificaties en authentiek zijn;
2. Van iedere garantie op door SHE Art Gallery geleverde kunstwerken is uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding van de techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de wederpartij zelf aanbrengen van (zelfklevende)
materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen;
3. Reclame (klagen) is niet mogelijk indien:
– nuance- en kleurafwijkingen;
– het kunstwerk een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertoond die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– het kunstwerk voor een ander doel is gebruikt dan waarvoor zij was bestemd of naar het oordeel van SHE Art Gallery op onoordeelkundige wijze is gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van, SHE Art Gallery;
– wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens SHE Art Gallery (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van SHE Art Gallery door derden werkzaamheden / veranderingen aan het kunstwerk zijn verricht;
4. Indien wederpartij schriftelijk klaagt en haar klacht door SHE Art Gallery terecht wordt bevonden, zal SHE Art Gallery naar haar keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) vervangen of (laten) repareren of een prijsreductie verlenen;
5. Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

Artikel 12. RISICO OVERGANG
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;
2. Bij aflevering dient het kunstwerk direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan SHE Art Gallery in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen.

Artikel 13. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
SHE Art Gallery is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten onverminderd de haar toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD / INTELLECTUELE
EIGENDOMSRECHTEN
1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door SHE Art Gallery aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte  werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
2. SHE Art Gallery is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij
gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt SHE Art Gallery voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is zij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden – onder voorbehoud van de eigendomsrechten van SHE Art Gallery – te leveren. Zij is eveneens verplicht SHE Art Gallery op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die zij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan SHE Art Gallery om dit pandrecht tot stand te brengen;
4. SHE Art Gallery behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door zijn geleverde zaken in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten en erkent dat SHE Art Gallery rechthebbende is;
Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID
1. SHE Art Gallery is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 12 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook,
is uitgesloten;
2. SHE Art Gallery aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
3. De aansprakelijkheid van SHE Art Gallery voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het aankoopbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de
assuradeur van SHE Art Gallery in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
4. Wederpartij dient SHE Art Gallery altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
5. SHE Art Gallery is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
6. De wederpartij vrijwaart SHE Art Gallery tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;

Artikel 16. OVERMACHT
1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van SHE Art Gallery, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van SHE Art Gallery kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van
welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door SHE Art Gallery ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;
2. Overmacht geeft SHE Art Gallery het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

Artikel 17. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN
PRIVACYBELEID
1. SHE Art Gallery ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. SHE Art Gallery bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist;
4. SHE Art Gallery verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die SHE Art Gallery wettelijk verplicht is te bewaren. SHE Art Gallery is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen
gedurende zeven jaar te bewaren;
5. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens
wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 18. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 19. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,
BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van SHE Art Gallery is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens SHE Art Gallery moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SHE Art Gallery is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en SHE Art Gallery gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
4. Deze algemene voorwaarden zijn in juni 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Contact

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, wilt u een afspraak maken of buiten de openingstijden langskomen?
Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×